Có 1 kết quả:

khiên kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng hen. Lỗi hẹn.

Một số bài thơ có sử dụng