Có 1 kết quả:

dũ hợp

1/1

dũ hợp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khỏi bệnh, lành bệnh