Có 1 kết quả:

du sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nét mặt vui vẻ hoà nhã.