Có 1 kết quả:

ý đại lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một quốc gia ở phía Nam của Âu châu ( Itali ). Thường gọi tắt là nước Ý.