Có 1 kết quả:

ý niệm

1/1

ý niệm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ý niệm, quan niệm, khái niệm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều mình có trong trí về một sự vật ở bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng