Có 1 kết quả:

ý nguyện

1/1

ý nguyện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ý nguyện, mong muốn, nguyện vọng