Có 1 kết quả:

ý hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có thể là như vậy. Có vẻ vậy. Như: Ý giả 意者.