Có 1 kết quả:

ý căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, một trong Lục căn. Xem Lục căn ( phần Lục ).