Có 1 kết quả:

ý nhi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài chim, có thuyết bảo là chim yến. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Nay quyên đã giục oanh già, Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo « — Tên một bậc hiền sĩ thời cổ, thấy chép trong thiên Đại tông sư của sách Trang tử.

Một số bài thơ có sử dụng