Có 1 kết quả:

ý biểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở ngoài điều đã nghĩ, ngoài sự dự đoán. Cũng như Ý ngoại.