Có 1 kết quả:

ý kiến

1/1

ý kiến

phồn thể

Từ điển phổ thông

ý kiến, quan điểm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều nghĩ ngợi theo như sự hiểu biết, sự thấy của mình.

Một số bài thơ có sử dụng