Có 1 kết quả:

ngạc nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợ hãi thình lình — lấy làm lạ.