Có 1 kết quả:

ái luân khải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Ellen Key” (1849-1926), nhà giáo dục người Thụy Điển, chủ trương giải phóng phụ nữ.