Có 1 kết quả:

ái hữu hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoàn thể quy tụ những người vốn là bạn bè với nhau.