Có 1 kết quả:

ái danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham có tiếng tăm. Cũng như hiếu danh.

Một số bài thơ có sử dụng