Có 1 kết quả:

ái tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng yêu.