Có 1 kết quả:

ái nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếc thời giờ qua mau — Chỉ thời gian cha mẹ còn sống, con cái mong ngày giờ đừng qua mau để cha mẹ sống lâu, nên ngày nào qua đi là mến tiếc ngày đó — Cũng chỉ ánh sáng đẹp đẽ đáng yêu.

Một số bài thơ có sử dụng