Có 1 kết quả:

ái nhiễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm yêu. Tiếng nhà Phật chỉ lòng yêu thích sâu đậm, như thắm nhuộm vào rồi, không phai lại được.