Có 1 kết quả:

ái quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu người cùng chủng tộc ( Cùng bầy, loài ).