Có 1 kết quả:

cảm đáo

1/1

cảm đáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cảm thấy, cảm nhận