Có 1 kết quả:

cảm thán

1/1

cảm thán

giản thể

Từ điển phổ thông

cảm thán, than thở, thở dài