Có 1 kết quả:

cảm tưởng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ý nghĩ, tư niệm phát sinh do tiếp xúc với sự vật bên ngoài. § Cũng như “cảm xúc” 感觸.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ýnghĩ có được do ngoại vật gây ra.