Có 1 kết quả:

cảm hứng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xúc động trước điều gì mà phát sinh niềm vui thích.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rung động trong lòng mà có niềm vui thích to lớn thình lình.

Một số bài thơ có sử dụng