Có 1 kết quả:

cảm giác

1/1

cảm giác

giản thể

Từ điển phổ thông

cảm giác, cảm nhận, cảm tưởng