Có 1 kết quả:

quý noãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hổ thẹn mà bừng đỏ mặt lên.