Có 1 kết quả:

sảng hoảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ thối chí, nản lòng.