Có 1 kết quả:

sang hận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn giận.