Có 1 kết quả:

từ tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng lành, hay thương người. Đoạn trường tân thanh : » Cũng trong nha dịch lại là từ tâm «.