Có 1 kết quả:

từ tường

1/1

từ tường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tử tế, tốt bụng

Một số bài thơ có sử dụng