Có 1 kết quả:

từ huấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời dạy của mẹ ( phân biệt với Nghiêm huấn, là lời dạy của cha ).

Một số bài thơ có sử dụng