Có 1 kết quả:

thận ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dè dặt, giữ gìn lời nói.

Một số bài thơ có sử dụng