Có 1 kết quả:

thận trọng

1/1

thận trọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thận trọng, cẩn thận

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dè dặt giữ gìn, coi công việc làm nặng, không dám coi thường.