Có 1 kết quả:

thận trọng

1/1

thận trọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thận trọng, cẩn thận

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dè dặt giữ gìn, coi công việc làm nặng, không dám coi thường.

Một số bài thơ có sử dụng