Có 1 kết quả:

mộ thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy theo thế lực của người khác.