Có 1 kết quả:

mộ ni hắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đức ngữ: München. § Thành thị Đức quốc.