Có 1 kết quả:

mộ đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu mên nét tốt của người khác.

Một số bài thơ có sử dụng