Có 1 kết quả:

mộ tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng ham chuộng.