Có 1 kết quả:

thảm não

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau đớn buồn khổ.