Có 1 kết quả:

mạn kính đầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Điện ảnh) Phim chiếu chậm. § Tiếng Anh: slow motion.