Có 1 kết quả:

quán lệ

1/1

quán lệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy ước, thông lệ, tập quán