Có 1 kết quả:

quán tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thói quen — Quen đi — Cũng nói: Tập quán.

Một số bài thơ có sử dụng