Có 1 kết quả:

huệ căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ cái tính sáng suốt sẵn có.