Có 1 kết quả:

huệ giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự sáng suốt mà hiểu được lẽ đạo.

Một số bài thơ có sử dụng