Có 1 kết quả:

khái tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Than thở.

Một số bài thơ có sử dụng