Có 1 kết quả:

túng dũng

1/1

túng dũng

phồn thể

Từ điển phổ thông

xúi giục, xúi bẩy