Có 1 kết quả:

cần khẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ rất thành thật.