Có 1 kết quả:

cần khổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cực nhọc.