Có 1 kết quả:

uỷ lạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về an ủi.