Có 2 kết quả:

uý vấnuỷ vấn

1/2

uý vấn

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. an ủi
2. thăm hỏi

Một số bài thơ có sử dụng

uỷ vấn

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỗ về hỏi han.

Một số bài thơ có sử dụng