Có 1 kết quả:

uý tạ

1/1

uý tạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

an ủi

Một số bài thơ có sử dụng