Có 1 kết quả:

uý vấn

1/1

uý vấn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. an ủi
2. thăm hỏi